Föreningens stadgar

Stadgar för Allékonst Mariestad

Fastställda den 18 november 2009, vid föreningens bildande.

§1  Konstföreningens namn
Konstföreningens namn är Allékonst Mariestad

§2  Konstföreningens syfte och verksamhet
Föreningen är en ideell organisation och har till uppgift att inom Mariestad väcka, underhålla och bredda intresset för konst i alla åldersgrupper, genom att:

–  arrangera utställningar. Utställningar omfattar Allékonst Mariestad samt samordning av konstutställning under kultur- och skördefest i Mariestad.

–  anordna aktiviteter rörande konst relaterade till ovan angiven utställningsverksamhet

–  samverka med kommun och andra intressenter inom konsten

§3  Medlemmar och medlemsavgift
Föreningen består av årsmedlemmar
Medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår fastställs av årsmötet

§4  Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse om minst fem, max sju ledamöter, valda av årsmötet. Ordförande utses av årsmötet och väljs för ett år. Övriga ledamöter väljs för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och firmatecknare. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen äger rätt att för speciella tillfällen, till sig adjungera en eller flera ledamöter.
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger om året (varav ett är årsmötet), på kallelse av ordförande eller då minst tre ledamöter så påfordrar.Styrelsen åligger:
att under gemensamt ansvar förvalta föreningens tillgångar och ekonomi att bereda de ärenden som hänskjutits till styrelsen
att samverka med kommun och andra intressenter av utställningarna

§5  Protokoll
Vid föreningens årsmöte och styrelsemöten skall protokoll föras.

§6  Revision
Styrelsens förvaltning och räkenskaper granskas av två revisorer, vilka jämte två personliga ersättare utsetts på ordinarie årsmöte. Revisorerna liksom ersättarna utses för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. Revisorerna skall alltid äga tillgång till föreningens räkenskaper och handlingar.
Revisorerna skall inför ordinarie årsmöte ha tillgång till bokslutshandlingar senast tre veckor innan ordinarie årsmöte. Revisionsberättelse skall minst en vecka innan årsmötet tillställas styrelsen.

§ 7 Valberedning
För att förbereda val av styrelseledamöter och revisorer väljer årsmötet en valberedning bestående av två till tre ledamöter. Valberedningens ledamöter väljs på två år och avgår växelvis.

§ 8 Möten
Kallelse till föreningsmöte skall göras på sätt som styrelsen beslutar.
Kallelse till årsmöte skall tillställas föreningens medlemmar senast tre veckor innan årsmötet.
Föreningens årsmöte skall hållas före februari månads utgång.
Extra årsmöte kan utlysas om styrelsen så anser erforderligt eller minst en tiondel av föreningens medlemmar med uppgivande av skäl gör en skriftlig framställan till styrelsen. Extra årsmöte får inte besluta i annat ärende än som varit angivet i kallelse till mötet.

§ 9 Årsmöte
Vid årsmöte skall förekomma:

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Val av sekreterare för mötet
 3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 4. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet
 5. Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Val av

• ordförande och övriga ledamöter i styrelsen• revisorer
• revisorsersättare

 1. Tillsättande av valberedning, två till tre ledamöter varav en utses som sammankallande
 2. Bestämmande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår
 3. Övriga ärenden

§ 10 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

§ 11 Stadgeändring
Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas av två på varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie. För beslutets giltighet behövs minst tvåtredjedels majoritet av samtliga närvarande medlemmar.

§ 12 Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen fattas av två på varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie. För beslutets giltighet behövs minst tvåtredjedels majoritet av samtliga närvarande medlemmar.

Upplöses föreningen skall föreningens tillgångar överlämnas till något som gagnar konsten eller som föreningen beslutar vid upplösningen av föreningen.


Tack så mycket!